جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 106,921 86.73 440,537 93.03 596,662 94.78 688,540 98.91
اوراق مشارکت 7,040 5.71 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,236 4.25 28,174 5.95 31,140 4.95 5,192 0.75
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 628 0.51 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 3,449 2.8 4,825 1.02 1,753 0.28 2,365 0.34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 38,424 31.17 110,555 23.35 201,679 32.04 232,500 33.4