بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 88,569 85.27 156,599 88.89 180,766 92.01 194,349 95.62
اوراق مشارکت 7,538 7.26 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,942 3.8 11,934 6.77 6,509 3.31 2,031 1
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 2,975 2.86 7,639 4.34 9,192 4.68 6,861 3.38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 35,525 34.2 57,922 32.88 69,147 35.2 71,441 35.15