جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 97,785 85.93 265,261 90.57 347,668 94.22 411,007 94.78
اوراق مشارکت 7,180 6.31 2,240 0.76 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,707 4.14 17,723 6.05 17,527 4.75 21,506 4.96
وجه نقد 0 0 0 0 1 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 3,460 3.04 7,664 2.62 3,790 1.03 1,145 0.26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 38,663 33.97 95,017 32.44 129,413 35.07 157,822 36.39