نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 633,721 92.76 2,289,511 96.68 2,014,525 92.28 1,902,310 92.33
اوراق مشارکت 6,015 0.88 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 30,310 4.44 39,341 1.66 110,559 5.06 133,313 6.47
وجه نقد 1 0 17 0 51 0 29 0
واحد صندوق 411 0.06 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 12,760 1.87 39,310 1.66 57,897 2.65 24,617 1.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 234,193 34.28 1,009,982 42.65 857,506 39.28 809,223 39.28