بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 86,250 85.1 133,711 91.61 144,439 89.96 154,645 95.86
اوراق مشارکت 7,786 7.68 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,660 3.61 7,933 5.44 11,186 6.97 2,901 1.8
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 2,697 2.66 4,307 2.95 4,936 3.07 3,770 2.34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,737 34.27 49,181 33.7 51,618 32.15 53,654 33.26