جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 90,628 85.39 177,796 89.57 165,991 84.41 170,584 87.15
اوراق مشارکت 7,368 6.94 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,168 3.93 11,006 5.54 19,823 10.08 14,374 7.34
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 3,196 3.01 9,689 4.88 10,841 5.51 10,777 5.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 36,264 34.17 67,467 33.99 65,872 33.5 64,056 32.73