نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/08

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 588,990 92.4 2,920,615 97.79 2,420,111 97.71 2,351,075 98.52
اوراق مشارکت 6,181 0.97 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 29,854 4.68 6,890 0.23 9,312 0.38 1,419 0.06
وجه نقد 1 0 0 0 1 0 0 0
واحد صندوق 439 0.07 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 11,975 1.88 59,071 1.98 47,455 1.92 33,856 1.42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 213,251 33.45 1,303,051 43.63 1,083,146 43.73 1,053,482 44.15