بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 84,211 84.7 98,662 85.85 118,041 95.42 124,529 95.32
اوراق مشارکت 8,115 8.16 8,862 7.71 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,464 3.48 3,884 3.38 2,131 1.72 3,086 2.36
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 2,467 2.48 3,048 2.65 3,531 2.85 3,029 2.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,117 34.32 35,346 30.76 40,623 32.84 46,663 35.72