ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری یکم سامان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری یکم سامان

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری یکم سامان

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری یکم سامان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری یکم سامان به همراه توضیحات