ارکان صندوق

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری یکم سامان به همراه توضیحات

متولی صندوق سرمایه‌گذاری یکم سامان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری یکم سامان

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری یکم سامان

مدیر صندوق سرمایه گذاری

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری یکم سامان به همراه توضیحات