اخبار

عنوان تاریخ درج
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 11-03-1399 1399/03/11
دعوت به مجمع تغییر هزینه نرم افزار 1399/02/31
مراحل ثبت نام و سرمایه گذاری 1399/01/31
مراحل سرمایه گذاری 1399/01/16
مراحل سرمایه گذاری 1398/12/28
دعوت به مجمع عمومی مورخ 04-08-1398 1398/07/23
دعوت به مجمع مورخ 06-07-1398 1398/06/25
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1398/05/20
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1398/05/20
دعوت به مجمع عمومی مورخ 1398/03/04 1398/02/28
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1397/06/17
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1397/06/05
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1396/05/25
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سامان 1396/05/01
تمدید دوره فعالیت صندوق 1396/03/31
تمديد دوره فعالیت صندوق 1396/02/26
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1395/05/24
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1395/05/24
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1393/06/12
تمديد فعاليت صندوق 1393/03/09
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترك يكم سامان 1393/02/10
مجمع صندوق 1392/07/20
مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان 1392/02/17
مجمع عمومي صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان 1391/07/25
صدور گواهي هاي واحد هاي عادي 1390/04/29
ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها و سازمان بورس 1390/04/07
تمدید زمان پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان 1390/03/12
شروع پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری یکم سامان 1390/03/07