مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 11-03-1399 1399/03/11
صورتجلسه تغییر ترکیب دارایی های صندوق مورخ 4-8-98 1398/08/06
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر ترکیب دارایی های صندوق مورخ 4-8-98 1398/08/06
صورتجلسه تغییر هزینه حسابرس مورخ 6-7-98 1398/08/06
صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 30-3-98 مورخ 2-6-98 1398/07/20
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه حسابرس مورخ 06-07-1398 1398/07/06
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 2-6-98 ساعت 15 1398/06/03
لیست اسامی حاضرین در مجمع سالیانه منتهی به 30-03-98 مورخ 02-06-98 ساعت 14 1398/06/02
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز مورخ 22-3-98 1398/04/15
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار مورخ 4-3-98 1398/04/11
لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 04-03-1398 1398/03/05
صورتجلسه مجمع صندوق یکم سامان مورخ 27-6-97 ساعت 15 1397/07/29
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق یکم سامان مورخ 27-6-97 ساعت 14 1397/07/29
صورتجلسه مجمع مورخ 30-10-96 ساعت 16:00 1397/01/28
صورتجلسه مجمع مورخ 30-10-96 ساعت 15:00 1396/11/25
صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 30-3-96 مورخ 08-06-96 1396/08/06
صورتجلسه مجمع مورخ 10-5-96 ساعت 15:00 1396/08/01
صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق یکم سامان مورخ 30-2-1396 راس ساعت 14 1396/03/31
صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق يكم سامان مورخ 09/06/1395 1395/08/03
صورتجلسه مجمع صندوق یکم سامان مورخ 9-6-95 راس ساعت16 1395/08/02
صورتجلسه مجمع صندوق یکم سامان مورخ 17-12-94 راس ساعت 14 1395/03/05
صورتجلسه مجمع صندوق یکم سامان مورخ 15-2-95 راس ساعت 15 1395/03/05
صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق يكم سامان مورخ 1394.06.24 1394/08/13
صورتجلسه صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق يكم سامان مورخ 1393.06.24 1393/12/11
صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق يكم سامان مورخ 1393.06.24 1393/07/23
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق 1393/04/11
صورتجلسه مجمع عمومي سالانه صندوق يكم سامان مورخ 1392.07.29 1392/12/06
صورتجلسه مجمع عمومي صندوق يكم سامان مورخ 1392.06.09 1392/07/20
صورتجلسه مجمع عمومي صندوق يكم سامان مورخ 1392.03.04 1392/04/23
صورتجلسه مجمع عمومی صندوق یکم سامان 1391/10/24
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم سامان 1391/07/17
مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان 1389/12/08