Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام است و اكثر وجوه خود را به شرح جدول زير صرف خريد سهام و حق تقدم خريد سهام مي كند. همچنين در طول عمر صندوق حد نصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:

ردیف شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان حداقل 07 %از کل داراییهای صندوق
2 سهام و حقتقدم سهام منتشره از طرف یك ناشر حداکثر 5 %از اوراق منتشره ناشر
3 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 07 %از کل دارایی های صندوق
4 سهام، حقتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یك صنعت حداکثر 37 %از کل داراییهای صندوق
5 واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر 5 %از کل داراییهای صندوق و تا سقف 37 %از تعداد واحدهای صندوق سرمایهپذیر که نزد سرمایهگذاران میباشد
6 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده نزد یکی از بورسه حداکثر 5 %از کل داراییهای صندوق
7 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
8 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در سهام
9 سرمایهگذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 05 %از کل داراییهای صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان